1. Wat valt onder de Wkkgz?
De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is van toepassing op de volgende zorg:
 1. Wlz-zorg: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg
 2. Zvw-zorg: zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet
 3. Andere zorg: handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg als bedoeld in
  artikel 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), niet zijnde
  Wlz-zorg of Zvw-zorg, alsmede handelingen met een ander doel dan het bevorderen of
  bewaken van de gezondheid van de cliënt; (4e streepje). Hieronder vallen bijvoorbeeld de
  cosmetische zorg en de alternatieve zorg.
Volgens deze definitie is niet relevant of de kosten van deze zorg daadwerkelijk worden vergoed
door de Zvw of Wlz. Slechts de soort van zorg is van belang.
De Wkkgz geldt dus niet voor zorg op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
de Jeugdwet.
Uitbreiding zorgbegrip
De Wkkgz geldt niet alleen voor de krachtens de Zvw en Wlz omschreven soorten van zorg
(onafhankelijk van de daadwerkelijke financiering), doch ook voor diensten waarvoor subsidies, zoals
een persoonsgebonden budget, worden verstrekt volgens de Zvw en Wlz, zoals ADL-assistentie,
extramurale behandeling, eerstelijns verblijf, vervoer e.d.
2. Wie valt onder de Wkkgz?
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is van toepassing op de zorgaanbieder.
De zorgaanbieder wordt aangemerkt als de verantwoordelijke voor de kwaliteit van de verleende
zorg. De zorgaanbieder is verplicht goede zorg aan te bieden.
Onder zorgaanbieder wordt onder meer verstaan de solistisch werkende zorgverlener. Een solistisch
werkende zorgverlener is een natuurlijk persoon die beroepsmatig bij meer dan één zorginstelling
een zelfstandige zorgopdracht uitvoert.
De overheid heeft een brochure opgesteld aan de hand waarvan een zorgverlener kan bepalen of zij
onder de Wkkgz valt: "Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?".
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/val-ik-onder-de-wet-kwaliteit-
klachten-en-geschillen-zorg).
 • 25+ jaar ervaring
 • Compleet dienstenpakket
 • Persoonlijke & innovatieve aanpak
 • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?