Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet heeft
nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Om te kunnen toetreden als zorg- en
jeugdhulpaanbieder moet de zorgaanbieder aan de daarin gestelde eisen voldoen. Voor elke soort
zorgaanbieder kunnen de eisen verschillen.
Doel van de Wtza is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg. Daarnaast beoogt
de Wtza nieuwe zorgaanbieders beter bewust te maken van de regelgeving waaraan de
zorgverlening moet voldoen en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Zorgaanbieders moeten vanaf
het moment van zorgverlening aan diverse eisen voldoen. Deze eisen zijn neergelegd in diverse
wetten zoals bijvoorbeeld de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (Wgbo).
1. Meldplicht nieuwe zorgaanbieders
Op grond van de Wtza dient elke zorgaanbieder die valt onder de Wet kwalitiet, klachten geschillen
zorg (Wkkgz) ingeschreven te staan in het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa).
U valt onder de Wkkgz indien u een solistisch werkende zorgverlener bent. U wordt aangemerkt als
een solistisch werkende zorgverlener indien u zelfstandig opdrachtovereenkomsten tot zorgverlening
bent aangegaan met meer dan één zorginstelling. Verder dient u ook te voldoen aan de overige
ondernemerscriteria (zelfstandigheid, voldoende omzet, eigen acquisitie en ondernemersrisico).
Daarnaast moet het gaan om werkzaamheden op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en andere zorg (zoals cosmetische zorg en alternatieve zorg).
Hoewel de Wkkgz niet van toepassing is op de zorg op basis van de Jeugdwet, dienen ook
jeugdhulpverleners ingeschreven te staan in het LRZa.
Nieuwe startende zorgaanbieders met een SBI-code 86,87 en 88 moeten zich melden bij het
Zorgaanbiedersportaal van het CIBG. Deze melding moet gedaan worden binnen 3 maanden vóór de start van de zorgverlening. Als zij zich melden nadat is gestart, dan kan er een boete worden
opgelegd van maximaal € 21.750.
De zorg- of jeugdhulpaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de
voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een
klachtenregeling aanwezig is.
Om te kunnen inloggen heeft u minimaal e-Herkenning niveau 2 nodig. Wij adviseren echter ten
zeerste om niveau 3 te nemen, omdat tegenwoordig in de meeste gevallen niveau 3 wordt gevraagd
bij andere overheidsinstanties.
Na goedkeuring van het CIBG wordt de zorgverlener opgenomen in het Landelijk Register
Zorgaanbieders (LRZa-register).
Onder (nieuwe) zorgaanbieders wordt verstaan:
nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg
(Wkkgz) nieuwe jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp verlenen op grond van de Jeugdwet
Let op!
Als een zorgaanbieder zijn diensten uitbreidt met jeugdhulpverlening, dan wordt dit gezien als een
nieuwe aanbieder en geldt hiervoor dus ook een meldplicht.   2. Uitzonderingen meldplicht nieuwe zorgverleners
Ben u een zorgverlener met een SBI-code die niet begint met: 86, 87 en 88? Dan hoeft u zich niet te
melden.
Ook als u onder een van onderstaande SBI-codes valt, hoeft u zich niet te melden:
86.92.2 Arbobegeleiding en re-integratie
86.92.3 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
86.92.9 Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige
gezondheidszorgondersteunende diensten
88.10.2 Welzijnswerk voor ouderen
88.10.3 Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
88.91 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
88.99.2 Maatschappelijk werk
88.99.3 Lokaal welzijnswerk
88.99.9 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het
gebied van welzijn   3. Geen meldplicht bestaande zorgaanbieders
Zorgaanbieders die reeds werkzaam waren vóór 1 januari 2022 worden automatisch ingeschreven in
het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Wel wordt aangeraden om te controleren of dit ook
inderdaad bij u gebeurd is, Met deze registratie in het LRZa heeft u dan als bestaande zorgaanbieder
voldaan aan uw meldplicht.
  • 25+ jaar ervaring
  • Compleet dienstenpakket
  • Persoonlijke & innovatieve aanpak
  • Op maat gemaakt advies
de kroon adviseurs
Download het gratis e-book
Download het gratis e-book
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?