· 

Inschrijving WTZa-register

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)  in werking getreden. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders.  Om te kunnen optreden als zorg- en jeugdhulpaanbieder moet de zorgaanbieder aan de daarin gestelde eisen voldoen. Voor elke soort zorgaanbieder kunnen de eisen verschillen. 


1. Pijlers van de WTZa

Er worden in de WTZa vier pijlers genoemd, die volgens de wetgever van belang zijn ter verbetering van kwaliteit en transparantie van en in de zorg :

  • Meldplicht
  • Toetredingsvergunning
  • Onafhankelijk intern toezicht
  • Jaarverantwoording

Zie ook voor meer informatie over de toetredingseisen: toetredingzorgaanbieders.nl 
Voor u als zorgverlener, die zelfstandig zorgwerkzaamheden verricht is uitsluitend de meldplicht van toepassing. De andere eisen hebben betrekking op zorginstellingen.

 

2. Meldplicht

2.1. Nieuwe zorgaanbieders

Onder (nieuwe) zorgaanbieders wordt verstaan:

  • (nieuwe) zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz)
  • (nieuwe) jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp verlenen op grond van de Jeugdwet

Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders worden verplicht zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg vóórdat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Deze melding moet gedaan worden binnen 3 maanden vóór de start van de zorgverlening.

De zorg- of jeugdhulpaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtenregeling aanwezig is.

Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich aanmelden bij  het Zorgaanbiedersportaal van het CIBG.

Na goedkeuring van het CIBG wordt de zorgverlener opgenomen in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa-register).

Let op!
Als een zorgaanbieder daarnaast zijn diensten uitbreid met jeugdhulpverlening, dan wordt dit gezien als een nieuwe aanbieder en geldt hiervoor dus ook een meldplicht.