· 

Inschrijving BIG-register en opleidingseisen

BIG-register - artikel 3-beroepen - titelbescherming door registratie
Slechts 11 beroepen (de zogenaamde artikel 3-beroepen) kunnen zich in laten schrijven in het BIG-register. (BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Inschrijving in het BIG-register is alleen mogelijk indien de zorgverlener aan bepaalde opleidingseisen voldoet. Na het volgen van deze opleiding én na inschrijving in het BIG-register hebben zij een wettelijk beschermde titel. Dit heet titelbescherming door registratie.

Voor elf beroepen in de gezondheidszorg ontstaat het recht op het voeren van een titel door registratie.

Pas als de zorgverlener zich in het desbetreffende register heeft laten inschrijven, heeft hij recht om de titel van bijvoorbeeld verpleegkundige, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog of verloskundige te voeren.

Registratie is pas mogelijk als de zorgverlener aan bepaalde opleidingseisen voldoet. Deze opleidingseisen  worden per beroep vastgesteld en verder gespecificeerd in een Besluit: bijvoorbeeld voor verpleegkundige wordt dit vastgesteld in artikel 32 en 33 van de Wet BIG en verder gespecificeerd in het "Besluit opleidingseisen verpleegkundige".


De registers voor de verschillende beroepen worden bijgehouden door het CIBG, een uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Volksgezondheid. De registers zijn openbaar, zodat iedereen of de persoon die zich bijvoorbeeld als verloskundige voordoet, ook daadwerkelijk verloskundige is.
De registers kunnen gevonden worden op www.bigregister.nl 

Ook blijkt uit het register of er beperkingen gelden voor een ingeschreven zorgverlener. Zo kan het zijn dat de zorgverlener na een tuchtzaak bepaalde bevoegdheden zijn ontzegd, dat zijn inschrijving door de tuchtrechter tijdelijk is geschorst, of dat hij alleen nog onder bepaalde voorwaarden zijn beroep mag uitoefenen.

Het systeem van titelbescherming door registratie geldt voor:

      Beroep                                      Artikel BIG        Opleidingseisen en deskundigheidsgebied

 1. Arts                                            18 + 19         https://wetten.overheid.nl/BWBR0008846/2011-01-01
 2. Tandarts                                     20 + 21         https://wetten.overheid.nl/BWBR0008949/1997-12-01
 3. Apotheker                                  22 + 23         https://wetten.overheid.nl/BWBR0008895/2016-10-06
 4. Gezondheidszorgpsycholoog    24 + 25         https://wetten.overheid.nl/BWBR0009467/2016-10-06
 5. Psychotherapeut                        26 + 27         https://wetten.overheid.nl/BWBR0009466/2019-04-01
 6. Fysiotherapeut                           28 + 29         https://wetten.overheid.nl/BWBR0008962/2011-08-01
 7. Verloskundige                            30 + 31         https://wetten.overheid.nl/BWBR0024254/2014-09-01
 8. Verpleegkundige                        32 + 33         https://wetten.overheid.nl/BWBR0007443/2006-01-01
 9. Physician assistant                    33a/33b        https://wetten.overheid.nl/BWBR0040886/2018-09-01
 10. Orthopedagoog-generalist         33e/33f         https://wetten.overheid.nl/BWBR0042645/2020-01-01
 11. Klinisch technoloog                    33c/33d        https://wetten.overheid.nl/BWBR0043300/2020-10-01

 

Periodieke registratie
Om ervoor te zorgen dat ingeschreven zorgverleners over actuele kennis en vaardigheden blijven beschikken is de inschrijving in het BIG-register slechts vijf jaar geldig.
Daarna wordt getoetst of de ingeschreven zorgverlener recente werkervaring heeft en/of voldoende actuele scholing heeft gevolgd. Voldoet hij aan deze eisen, dan blijft zijn inschrijving ook in de volgende periode van vijf jaar geldig.

Wie geen recente werkervaring heeft, kan zijn registratie toch behouden door het volgen van bepaalde extra scholing. Ook hierdoor wordt herregistratie mogelijk.

Als een zorgverlener aan geen van beide eisen voldoet, dus noch werkervaring noch extra scholing, dan wordt zijn naam uit het register geschrapt. Gevolg is dat hij zijn beroepstitel (bijvoorbeeld van verpleegkundige) niet meer mag voeren en de bevoegdheid verliest om zelfstandig voorbehouden handelingen te verrichten.

 

Artikel 14 Wet BIG - Specialismen

De beroepsorganisaties van de elf artikel 3-beroepen mogen onder bepaalde voorwaarden zelf specialismen regelen binnen de beroepsgroep. Men spreekt dan wel van artikel 14-specialismen (omdat artikel 14 van de Wet BIG dit registreren mogelijk maakt).

De volgende vijf artikel 3-beroepen hebben hebben binnen hun beroepsgroep specialismen ontwikkeld:

 1. Artsen
 2. Tandartsen
 3. Apothekers
 4. Gezondheidszorgpsychologen
 5. Verpleegkundigen

Een compleet overzicht van de verschillende specialisme per beroepsgroep vindt u in de bijlage of via deze link

Zo is er voor verpleegkundigen de mogelijkheid om zich te laten registreren als verpleegkundig specialist na afronding van een erkende (duale) masteropleiding. Op de lijst staan voor de verpleegkundige in 2022 de volgende vier specialismen vermeld:

 1. Verpleegkundige specialist Algemene gezondheidszorg
 2. Verpleegkundig specialist Geestelijke gezondheidszorg
 3. Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 4. Verpleegkundige specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

Specialistenregister
Staat een zorgverlener in een specialistenregister, dan krijgt het BIG-register daar een melding van. Het specialisme wordt dan ook in het BIG-register vermeld. Bekijk het overzicht van specialismen en de specialistenregisters.

De specialistenregisters vallen onder de Specialisten Registratie Commissies (SRC’s). De SRC’s horen bij de beroepsverenigingen.

Apothekers:                                 Specialisten Registratie Commissie (SRC)
Artsen:                                         Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
Gezondheidszorgpsychologen:   Commissie Registratie en Toezicht (CRT)
Tandartsen:                                  Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS)
Verpleegkundigen:                      Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)

 

Herregistratie specialist
De registratie van het beschermde specialisme is vijf jaar geldig. Daarna is herregistratie mogelijk als (bijvoorbeeld) de verpleegkundige specialist kan aantonen dat hij zijn vakkennis op peil heeft gehouden en in voldoende mate in het specialisme werkzaam is geweest.